Bộ Đề cương chi tiết ngành QTKD 2018
Tác giả: admin | Ngày đăng: 02/03/2019 | Lượt xem:

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin1

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Đường lối cách mạng của ĐCSVN

5.Pháp luật đại cương KHCB

6.Tiếng%20anh cơ bản 1

7.Tiếng anh cơ bản 2

8.Tiếng anh cơ bản 3

9.Tiếng anh cơ bản 4

12.Nhap mon tin hoc

13.Dai so tuyen tinh

14.Xac suat thong ke

15.Quy hoach tuyen tinh

16.Tam ly hoc dai cuong

17.Van hoa kinh doanh

18.Lich su cac hoc thuyet kinh te

20.Xa hoi hoc

21.Kinh te vi mo

22.Kinh te vĩ mô

23.Luật Kinh tế

24.Nguyen ly thong ke va thong ke kinh doanh

25.Ly thuyet hach toan ke toan

26.Kinh tế lượng

27.Ke toan doanh nghiep

28.Quan trị học

29.Tài chính tiền tệ

30.Marketing căn bản

31.Quản trị chiến lược

32.Quản trị chất lượng

33.Hệ thống thông tin quản lý

34.TIn ứng dụng trong kinh doanh

35.Quản trị kinh doanh quốc tế

36.Quản trị hành chính văn phòng

37.Quản trị Nhân sự

38.Quản trị sản xuất

39.Quản trị bán hàng

40.Quản trị tài chính

41.Quản trị marketing

42.Phân tích hoạt động kinh doanh

43.Thực tập Quản trị Nhân sự

44.Thực tập Quản trị sản xuất

45.Thực tập quản trị tài chính

46.Thực tập quản trị bán hàng

47.Tiểu luận 1 Nghiên cứu và dự báo thị trường

48.Tiểu luận 2 Phân tích hoạt động kinh doanh

49.Quản trị dự án

50.Marketing quốc tê

51.Quản trị rủi ro

52.Quản trị thương hiệu

53.Quản trị chuỗi cung ứng

54.Thực tập mô phỏng chiến lược

55.Thực tập Quản trị kinh doanh quốc tế

56.Thực tập quản trị hành chính văn phòng

57.Thực tập quản trị dự án

58.Thực tập cuối khóa

60.Marketing dịch vụ

61.Thương mại điện tử

62.Giao dịch và đàm phán kinh doanh

63.Khóa luận tốt nghiệp